Coronavirus en geplande vakantie naar Terschelling. Wat te doen nu?

Update 01-04-2020

Leest u onderstaande tekst goed door | ( Scrollen Sie für eine deutsche Version nach unten)

Momenteel is het erg druk en hebben wij veel te doen achter de schermen.
Wij vragen daarom ons niet te bellen en uw begrip voor deze situatie.

“Het coronavirus treft ons allemaal en wij willen graag met u als huurder tot een goede oplossing komen. Indien u een boeking bij ons heeft gedaan met een aankomst tot en met de meivakantie 2020 gaan wij als volgt te werk.
Ten aanzien van de verlengde maatregelen t/m 28 april 2020 en de adviezen van Minister Rutte om geen plannen te maken in de komende meivakantie willen wij u het volgende voorstellen.

Alle boekingen met aankomst t/m de meivakantie 2020 kunnen hun reservering omzetten naar een andere beschikbare periode met een aankomst tot meivakantie 2021.
Voor omboeken naar het paasweekend en meivakantie in 2021 dient u wel dit jaar een boeking te hebben staan voor pasen en meivakantie 2020.

Gaat u als volgt te werk.
-U gaat naar onze boekingswebsite www.halloterschelling.nl
-U selecteert het vakantiehuis die u geboekt heeft en kijkt welke periode nog beschikbaar is.
-Indien beschikbaar, boekt u de periode zoals gebruikelijk en vermeld daarbij dat het een omboeking betreft en vermeld daarbij uw huidige reserveringsnummer.
-Wilt u omboeken naar 2021? Stuurt u ons een mail, met daarin het verzoek om om te boeken.
-Vermeld daarbij uw reserveringsnummer en de nieuwe gewenste datum in 2021.
Wij gaan dan uw omzetting zo snel mogelijk in orde maken op volgorde van binnenkomst van alle mailing die wij ontvangen.

Uw reservering omzetten naar een ander vakantiehuis dan welke u nu geboekt heeft is helaas niet mogelijk.
Dit omdat u rechtstreeks de huurgelden overmaakt aan de desbetreffende eigenaren.
Vakantie Service Bureau Terschelling is beheerder van alle vakantiehuizen die vermeld staan op www.halloterschelling.nl en is alleen bemiddelaar voor de eigenaren van deze vakantiehuizen.

 

“Wilt u niet omboeken maar uw reservering annuleren?”
Dan verwijzen wij u eerst naar uw reisverzekering/annuleringsverzekering.
Kunt u hier geen aanspraak opmaken dan willen wij u het volgende voorstellen.

Heeft u alleen de 1e termijn betaald van uw reservering?
Dan gelden in principe de annuleringsvoorwaarden zoals naar verwezen in uw reserveringsbevestiging.
https://www.vakantieservicebureauterschelling.nl/wp-content/uploads/2016/11/recron.pdf

U kunt kiezen uit onze volgende voorstellen;
1; U ontvangt 25% retour van uw aanbetaling en een voucher voor de andere 25% om toe tepassen op een boeking met aankomst in 2021 bij het zelfde vakantiehuis.
2; U ontvangt een voucher van ons van 50% van uw aanbetaling die u kunt toepassen op een boeking met aankomst in 2021 bij het zelfde vakantiehuis.

Heeft u beide termijnen voldaan van uw reservering?
Dan gelden in principe de annuleringsvoorwaarden zoals naar verwezen in uw reserveringsbevestiging.
https://www.vakantieservicebureauterschelling.nl/wp-content/uploads/2016/11/recron.pdf
Wel gaan wij voor u de desbetreffende eigenaar benaderen en vragen of zij bereid zijn hier coulanter mee om te willen gaan.
Als wij een antwoord met voorstellen hebben ontvangen van de eigenaar zullen wij die aan u terugkoppelen.

****************************************************************************************************

Update 01-04-2020

Bitte lesen Sie den folgenden Text sorgfältig durch (Scrollen Sie für eine deutsche Version nach unter)

Im Moment ist es sehr voll und wir haben hinter den Kulissen viel zu tun.
Wir bitten Sie daher, nicht anzurufen und Ihr Verständnis für diese Situation.

“Das Coronavirus betrifft uns alle und wir möchten mit Ihnen als Mieter eine gute Lösung finden. Wenn Sie eine Buchung bei uns mit einer Ankunft bis zum Mai 2020 vorgenommen haben, gehen wir wie folgt vor.
In Bezug auf die erweiterten Maßnahmen bis zum 28. April 2020 und den Rat von Minister Rutte, in den kommenden Maiferien keine Pläne zu machen, möchten wir Folgendes vorschlagen.

Alle Buchungen mit Ankunft bis einschließlich Mai 2020 können ihre Reservierung in einen anderen verfügbaren Zeitraum mit einer Ankunft bis Mai 2021 umwandeln.
Um auf das Osterwochenende und die Maiferien im Jahr 2021 umzubuchen, müssen Sie dieses Jahr eine Buchung für die Oster- und Maiferien 2020 haben.

Bitte gehen Sie wie folgt vor.
-Sie besuchen unsere Buchungswebsite www.halloterschelling.nl
-Sie wählen das von Ihnen gebuchte Ferienhaus aus und sehen, welcher Zeitraum noch verfügbar ist.
-Wenn verfügbar, buchen Sie den Zeitraum wie gewohnt, geben Sie an, dass es sich um eine Umbuchung handelt, und geben Sie Ihre aktuelle Reservierungsnummer an.
– Möchten Sie bis 2021 umbuchen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Bitte um Buchung.
-Bitte geben Sie Ihre Reservierungsnummer und das neue gewünschte Datum im Jahr 2021 an.
Wir werden dann Ihre Konvertierung so schnell wie möglich in der Reihenfolge des Eingangs aller Mailings arrangieren, die wir erhalten.

Leider ist es nicht möglich, Ihre Reservierung in ein anderes Ferienhaus als das von Ihnen gebuchte umzuwandeln.
Dies liegt daran, dass Sie die Miete direkt an die jeweiligen Eigentümer übertragen.
Das Vakantie Service Bureau Terschelling verwaltet alle auf www.halloterschelling.nl aufgeführten Ferienhäuser und ist nur ein Vermittler für die Eigentümer dieser Ferienhäuser.

“Möchten Sie nicht umbuchen, sondern Ihre Reservierung stornieren?”
Dann verweisen wir Sie zunächst auf Ihre Reiseversicherung / Stornoversicherung.
Wenn Sie hier keinen Anspruch geltend machen können, möchten wir Folgendes vorschlagen.

Haben Sie nur die erste Rate Ihrer Reservierung bezahlt?
Grundsätzlich gelten die in Ihrer Buchungsbestätigung genannten Stornierungsbedingungen.
https://www.vakantieservicebureauterschelling.nl/wp-content/uploads/2016/11/recron.pdf

Sie können aus unseren folgenden Vorschlägen wählen;
1; Sie erhalten eine 25% ige Rückerstattung Ihrer Anzahlung und einen Gutschein für die anderen 25% für eine Buchung, die 2021 im selben Ferienhaus ankommt.
2; Sie erhalten von uns einen Gutschein über 50% Ihrer Anzahlung, den Sie für eine Buchung mit Ankunft im Jahr 2021 im selben Ferienhaus beantragen können.

Haben Sie beide Bedingungen Ihrer Reservierung bezahlt?
Grundsätzlich gelten die in Ihrer Buchungsbestätigung genannten Stornierungsbedingungen.
https://www.vakantieservicebureauterschelling.nl/wp-content/uploads/2016/11/recron.pdf
Wir werden uns jedoch an den jeweiligen Eigentümer wenden und fragen, ob er bereit ist, dies milder zu behandeln.
Wenn wir eine Antwort mit Vorschlägen des Eigentümers erhalten haben, werden wir Ihnen eine Rückmeldung geben.

**********************************************************************************************